Fotograf: Adam Bergman/Regeringskansliet

Kategori: Hamn/Logistik | Politik

Första nationella godsstrategin presenterad

Under torsdagen presenterade regeringen sin nationella godstransportstrategi och lyfter vikten av att bättre utnyttja sjöfartens kapacitet.

– Regeringen vill att alla trafikslag inom godstranportssystemet ska användas mer effektivt tillsammans. I strategin pekar vi ut riktningen och vidtar konkreta åtgärder för att modernisera godstransportsystemet i Sverige. Konkurrenskraft, klimat och kunskap står i fokus, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

Den nu presenterade godstransportstrategin är den första i sitt slag och enligt regeringen tydliggör den riktningen för hur godstransportsystemet bör utvecklas och moderniseras. Regeringen vill att järnvägens fulla kapacitet ska utnyttjas men också att en större del av sjöfartens kapacitet ska användas.

Nationellt transportråd

Regeringens förhoppning är att ett effektivare transportsystem också ska leda till fler jobb och minskad miljöpåverkan från transportsektorn.

”Två av regeringens övergripande mål är att Sverige ska minska utsläppen i den takt som behövs för en globalt hållbar utveckling och att öka antalet personer i sysselsättning och antalet arbetade timmar så mycket att Sverige når den lägsta arbetslösheten i EU till år 2020”, skriver Tomas Eneroth i förordet till strategidokumentet.

I strategin ingår även bildandet av ett nationellt godstransportråd för att ”bidra till arbetet för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter och genomförandet av godstransportstrategin”. Rådet kommer bestå av företrädare för transportbranscherna, näringslivet, intresseorganisationer, forskningsinstitut, universitet och högskolor, statliga myndigheter, kommuner och landsting med flera.

Föregångsland

I förlängningen hoppas regeringen att strategin ska stärka Sveriges konkurrenskraft internationellt. Främst med hjälp av innovativa lösningar och tekniker och genom att utveckla befintliga och nya företag.

”Sverige ska vara en permanent världsutställning för innovationer på transportområdet”, skriver regeringen i sitt pressmeddelande.

Myndigheten Trafikanalys har också fått i uppgift att löpande följa upp och utvärdera arbetet med strategin.