Ur Cecilia Östermans presentation. Hon och Magnus Boström på Linnéuniversitetet forskar tillsammans i flera projekt.

Fotograf: Skärmdump

Kategori: Arbetsmiljö | Säkerhet

Förövaren är nästan alltid närmsta chefen

Vågrätts senaste öppna möte presenterade flera av aktörerna som ingår i samarbetet hur de arbetar mot trakasserier och kränkande särbehandling och för en bättre arbetsmiljö i sina organisationer.

Johanna Linder på Transportföretagen inledde med att presentera organisationens pågående jämställdhetsprojekt Framfart, som syftar till att bredda rekryteringsbasen i transportnäringen och skapa jämnare könsfördelning samt ökad mångfald på arbetsplatser. Projektet har samlat material riktat till arbetsgivare som filmade föreläsningar och Jämställdhetsguiden, som ger praktisk vägledning kring bland annat jämställd rekrytering, ökad trivsel och temaveckor.

Alla anställda är med

Föreningen Svensk Sjöfarts kommunikationsansvariga Carolina Kihlström berättade bland annat om ett material av diskussionsunderlag och övningar som organisationens likabehandlingsgrupp har tagit fram för användning på arbetsplatser både iland och till sjöss. 

Sjöfartsverket använder materialet i sitt arbete för en jämställd och inkluderande arbetsplats. Alla anställda på myndigheten är med i processen, berättar Eva Nordström, projektledare på Sjöfartsverket. Myndigheten har också bland annat ett samarbete med organisationen Män och använder deras metoder för våldsprevention, något som Eva Nordström också skriver om i ett blogginlägg här på Sjöfartstidningens webb.

Eva Nordström rapporterade också om Sjöfartsverkets prestation enligt Jämix, jämställdhetsindexet för myndigheter, och konstaterade att de inte ligger så bra till jämfört med andra myndigheter med sin stora mansdominans i många arbetsgrupper. Dock ligger de bättre till på chefsnivå, där andelen kvinnor har ökat de senaste åren.

Vad omgivningen kan göra

Johan Hartler, programansvarig på sjökaptensprogrammet på Chalmers, berättade om nya moment i sjöfartsstudenternas sjösäkerhetsutbildning. Bystander intervention, på svenska observatörsingripande, är en metod som handlar om hur omgivningen kan agera när situationer med kränkande särbehandling, diskriminering eller trakasserier uppstår. Situationer som handlar om makt och att sätta sig på andra, förklarar Johan Hartler.

– Observatörsingripande fokuserar inte på offret eller förövaren utan på omgivningen, människorna runtomkring, säger han.

Det är Johan Hartler och Andreas Backman på Linnéuniversitetet som har tagit fram utbildningen i observatörsingripande. Undervisningen startade hösten 2019 för studenterna på Chalmers och därefter på Linnéuniversitetet. Även sjöfartsprogrammen på Öckerö seglande gymnasium och Lindholmens tekniska gymnasium inkluderar kursen i sin undervisning. Dessutom har Destination Gotland inkluderat kursen i sina förtrogenhetsutbildningar ombord och fått mycket bra gensvar, meddelade rederiets säkerhets- och trafiksansvariga Daniel Pantzarfelt på Vågrätts öppna möte.

Reaktionerna från studenterna har enligt Johan Hartler överlag varit positiva. Förutom en och annan kommentar på temat ”ska vi tända ljus och sjunga också eller?” har utvärderingarna visat på positivt mottagande.

– Detta är nog den workshop jag har som ger mest energi i klassrummet, säger han.

Anna-Karin Blomqvist, som berättar att de blev chockade när de insåg att andelen kvinnor bland yrkesverksamma ombord i världssjöfarten ligger på under två procent, och David Folkesten på Chalmers sjökaptensprogram presenterade sin studentuppsats, där de har gjort en litteraturstudie som undersöker hinder och framgångsfaktorer för jämlikhet på utbildningar för sjöfartsstudenter och yrkesverksamma ombord. Uppsatsen finns i sin helhet på Chalmers hemsida.

Vägledning vid trakasserier

Seko Sjöfolk har tagit fram en handbok för skyddsombud och förtroendevalda och alla andra som vill arbeta med arbetsmiljö. Handboken är hittills ”hyfsat väl använd ute på fartygen”, berättar ombudsman Mikael Lindmark. Boken heter Jobba aktivt och ger vägledning vid kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och diskriminering.

Inte minst vägleder boken i förebyggande arbete och ger råd om processen som tar vid när en händelse anmäls. Det senare är något som Seko Sjöfolk arbetar för att få in i kollektivavtalen med Sarf och Almega, med syfte att jämna ut förutsättningarna för hur den typen av processer går till idag, säger Mikael Lindmark.

Cajsa Jersler Fransson, Sjöfartsverkets likabehandlingssamordnare, berättade om myndighetens projekt Redo och fortsättningen Redo 2.0, som Sjöfartstidningen nyligen rapporterade om. Det nya projektet är betydligt mer omfattande än det första, som redovisades i juni 2021.

– Om Redo handlade om att förstå så handlar Redo 2.0 om att hitta sätt att göra något åt problemen, sa Cajsa Jersler Fransson.

Cheferna ofta problemet

Ergonomi- och sjöfartsforskaren Cecilia Österman på Linnéuniversitetet avslutade med att presentera resultat ur studien Praktiskt arbetsmiljöarbete för en jämställd sjöfart. Den populärvetenskapliga skriften Ogilla läget sammanfattar studiens resultat, metoder och råd för att stärka arbetet för en god organisatorisk och social arbetsmiljö.

– Trots att arbetsförhållandena ombord i många avseenden naturligtvis har förbättrats sedan Columbus tid så är det fortfarande så att sjömansyrket är riskfyllt och krävande. Vi ser att både dödlighet och sjuklighet har förändrats till att kretsa mer kring mentala faktorer och diagnoser, säger Cecilia Österman.

I sin presentation betonade hon hur chefer är viktiga förebilder och normbärare ombord och behöver stöd i sin ledarroll. Enligt aktuella mätningar fortsätter mobbning och trakasserier att vara ett betydande problem i sjöfarten. Forskningen visar tydligt att cheferna ofta är problemet.

– Nästan alltid när en sjöman blir mobbad ombord så är förövaren den närmsta chefen. Den näst största kategorin är kollegorna. På passagerarbåtar inträffar det att även passagerare är förövare, men det är en relativt liten andel, säger Cecilia Österman och påpekar att det är viktigt att komma ihåg att detta inte bara är ett trivselproblem utan ett säkerhetsproblem.