Fotograf: Stena Bulk

Kategori: Ekonomi | Tank

Förlust för Concordia

Concordia Maritime gör ett förlustresultat för årets tredje kvartal. Marknaden går dock successivt uppåt och vd Kim Ullman tror på vinst för helåret 2014.

Samtliga elva fartyg i Concordia Maritimes flotta har enligt den senaste kvartalsrapporten opererat väl utan missöden och i linje med med övriga marknaden, som vände upp överlag efter några svaga sommarmånader.   

Eftersom uppgången sker från en låg nivå gör dock företaget under årets tredje kvartal ett resultat efter skatt på –27 miljoner kronor, där motsvarande siffra för årets tredje kvartal 2013 uppgick till 0,6 miljoner kronor. Totalt under det innevarande årets första nio månader uppgick resultatet efter skatt till –42.3 miljoner kronor (–15,8 för januari-september 2013).

Ökad efterfrågan 

Enligt vd:n Kim Ullman ser den fortsatta utvecklingen positiv ut, trots det negativa resultatet för årets tredje kvartal.

– Efterfrågan på transporter av förädlade oljeprodukter ökade under de första nio månaderna 2014 med cirka 3 procent, vilket är lägre än vi förväntade oss i början av året. Efter ett svagt andra kvartal har vi nu sett ökande volymer och stigande rater. Och denna utveckling har, helt i enlighet med våra prognoser, fortsatt att hålla i sig även efter kvartalets utgång, säger Kim Ullman i en kommentar.

Enligt Kim Ullman har tio av rederiets elva fartyg varit sysselsatta på spotmarknaden, och han uppger vidare att raterna inom företagets segment steg med i genomsnitt drygt 20 procent jämfört med föregående kvartal.

Positiv riktning

När det gäller de totala intäkterna uppgick dessa till 104 miljoner kronor under kvartalet, och till totalt 405,4 miljoner kronor för årets första nio månader. Motsvarande siffror för 2013 var 125,4 miljoner kronor (kvartal tre) och 372,1 miljoner kronor (januari-september).

Rörelseresultatet för kvartal tre 2014 blev –13,9 miljoner kronor (9,2 miljoner kronor kvartal tre 2013).

– Flera faktorer talar för att marknaden under 2015 och 2016 kommer att utvecklas i en positiv riktning. Till de främsta hör de omfattande förändringar som nu pågår sett till den globala raffinaderikapaciteten i Asien. Denna utveckling kommer att fortsätta framöver i takt med att allt fler högeffektiva raffinaderier drar igång produktion, uppger Kim Ullman i delårsrapporten.