Förbunden i Finland godkänner blandade besättningar

Förbunden Rederierna i Finland, Finlands Sjömans-Union, Finlands Skeppsbefälsförbund och Finlands Maskinbefälsförbund har nu godkänt spelreglerna för anställning av sjöfolk från länder utanför EU på finska fartyg. Meningen är att trygga tillgången på yrkeskunnigt sjöfolk på finska och åländska lastfartyg. Det utländska sjöfolkets andel av rederiernas sjöanställda på finskflaggade fartyg får uppgå till högst en tredjedel och de kan anställas till samtliga befattningar ombord. De anställs för en viss tid och lönerna avtalas fartygsvis enligt trafikområde.