Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Regelverk | Hamn/Logistik | Miljö

Förändring av farleds- och lotsavgifter 

Såväl farleds- som lotsavgifterna har setts över och nya avgiftsmodeller ska tas i bruk från och med 1 januari 2015.

Sjöfartsverkets förslag till nya föreskrifter om farledsavgift respektive tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter är nu ute på remiss. Sjöfartsverket vill ha in synpunkter senast den 18 september 2014.

Främjar frekvent trafik

De nya avgiftsmodellerna för farledsavgifter uppges främja frekvent trafik med hög lastfaktor. De ska ge en ”jämnare intäktsbas och minska Sjöfartsverkets konjunkturkänslighet samtidigt som det svarar mot kundernas önskemål om att tillkommande anlöp för frekvent trafik ska stimuleras”.

Samtidigt minskas avgiftsuttaget med cirka 25 till 30 miljoner kronor jämfört med 2012.

Förändringarna innebär bland annat att den bruttobaserade avgiften tas ut för maximalt tre anlöp i månaden med en fallande avgiftsnivå för lastfartyg och fem anlöp i månaden med en konstant avgiftsnivå för passagerar- och kryssningsfartyg. Godsavgiften föreslås sänkas från nuvarande 2,75 kronor per ton till 2,00 kronor per ton. Enligt Sjöfartsverket leder detta till lägre marginalkostnader för lastfartygen vilket bör stimulera ytterligare anlöp samtidigt som konjunkturkänsligheten för Sjöfartsverket minskar.

För rorofartyg vill Sjöfartsverket införa en särskild avgiftsnivå på grund av fartygstypens ogynnsamma förhållande mellan bruttodräktighet och lastkapacitet.

Bruttotak

Vidare föreslår Sjöfartsverket att dagens maximalt debiterade belopp per anlöp görs om till en maximalt debiterbar bruttodräktighet, ett så kallat bruttotak, där maximalt 40.000 bruttoenheter avgiftsbeläggs per anlöp för alla fartyg utom för kryssningsfartygen. Taket kommer att höjas årligen för att anpassa avgiftssystemet till trenden mot större fartyg med färre anlöp.

Sjöfartsverket uppskattar att förändringarna leder till ett minskat avgiftsuttag om cirka 25 till 30 miljoner kronor jämfört med 2012 års volymer och nuvarande avgiftskonstruktion, fördelat på en utökad miljödifferentiering på 5 till 10 miljoner kronor.

Miljödifferentiering

Sjöfartsverket föreslår också fortsatt reducerade avgiftsnivåer för fartyg som vidtagit kväveoxidreducerande åtgärder. Svavelavgiften tas bort och en ökad avgiftsreduktion kommer att ges till fartyg där man vidtagit åtgärder för att minska utsläppen av kväveoxider till under 1 g per kWh. Sjöfartsverket uppger att det finansiella utrymmet uppgår till 95 till 100 miljoner kronor per år.

Arbetet med att differentiera farledsavgifterna mot ett miljöindex kommer att fortsätta i samarbete med hamnarna, redarna samt fartygsagenterna. Inriktningen är att gå över till ett miljöindex senast 2017. Parallellt pågår ett arbete på Sjöfartsverket med att under en begränsad tid ekonomiskt stödja de rederier som går före i att gå över till alternativa bränslen. Denna fråga behandlas inte inom ramen för avgiftsmodellen.

Bättre kostnadstäckning

Sjöfartsverket har också beslutat att ge ut nya föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter. I korthet går de ut på att avgiften för lotsad tid höjs med fem procent och avgiften för så kallad tvåmanslotsning höjs med knappt fem procent, båda i enlighet med tidigare beslut. Den distansbaserade taxan vid öppensjö- och Öresundslotsning höjs så att den totala lotsavgiften vid denna typ av lotsning öklar med knappt 2,5 procent.

Om Sjöfartsverkets lots är försenad mer än 30 minuter föreslås avgiftsreduktionen till kunden höjas med 100 procent. Avgiftsreduktionen för lotsningar på över 15 timmar tas bort.

Sjöfartsverket har under en lång följd av år inte haft full direkt kostnadstäckning av lotsningsverksamheten, där underskotten täcks av farledsavgifter. Om trafikmönstret för lotsningarna är konstanta mellan 2013 och 2014 kommer täckningsgraden för lotsningsverksamheten uppgå till cirka 95 procent av de direkta kostnaderna och till cirka 78 procent av samtliga kostnader.

I Sjöfartsverkets planering ligger en årlig avgiftshöjning på lotsningsavgifterna med fem procent för perioden 2014 till 2016. Självkostnadstäckningen beräknas därmed successivt öka till drygt 85 procent.

 

Kommentarer

 • Rolf B Bertilson

  Det är bra att full kostnadstäckning av lotsservicen snart är nådd. Men viktigt i sammanhanget är också att se över kravet på lots och att den teknikutveckling som skett under många verkligen ger utslag i kravet på lots. Där lots tidigare ansågs behövas behöver inte vara så idag. Onödigt upprätthållande av en service som inte längre behövs skall förstås tas bort. Därmed kan antalet lotsar anpassas till ett verkligt behov.

  • Anonymous

   Hmm, teknik i all sin ära. Tar man bort lotsplikten så kommer det bli fler olyckor. Så enkelt är det.

  • En lots till

   Jag ser väldigt lite av den teknikutvecklingen på bryggorna idag.
   Sjökort saknas. Digitala sjökort som inte rättats på år (om de ens finns). Rutter gjorda i fritidsbåtsleder, över öar,grund osv.
   Exemplen är hur många som helst.
   Dessutom är kompetensen hos stor del av bryggbefälet otroligt låg.
   När besättningen är vakna dvs… Hur många gånger har jag inte väckt kaptenen under lotsningen.
   Och hur var det med Kaisa nu då ? Kapten var full som ett ägg.
   Hon behövde inte ta lots in i helsingborg för att gränsen var 90 m och Kaisa bara är 89. 😉

   Hade Bertilson bara haft det minsta hum om hur min vardag ser ut hade han inte skrivit kommentaren ovan.

 • Adam Kaijser

  På 10 år har det varit 11 grundstötningar mellan norra och södra lotsplatsen i norra delen av Kalmar sund. Alla utan lots. Enl. denna tidning. Lägg till att vi lotsar ser ruttplaner som går över land, mot enkelriktade farleder och i för små farleder. Rederierna skulle kanske klara sig utan lotsar, men miljön gör det Inte. Full kostnadstäckning innebär just ett högre tryck mot att använda lots, samhället och mijlön borde däremot kräva mindre motstånd mot det. Dvs större del av lotskostnaden täckt av farledsavgifterna.

 • Nellas John

  ” – Den viktigaste utgångspunkten härvidlag är att lotsningen inte utsätts för konkurrens”
  ” – Lotsförbundet och dess huvudorganisationer slår vakt om lotsarnas pensionsavtal. Lotsar har genom avtal en pensionsålder på 60 år.”

  Källa: http://www.lotsforbundet.se

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.