Fotograf: Nisse Nilsson

Kategori: Utbildning

Fler sökande än platser

Ingen brist på sökande till sjöbefälsskolorna, men alltför få praktikplatser innebär utmaningar.

Söktrycket på sjöbefälsutbildningarna är fortfarande stort i Sverige. Både i Kalmar och Göteborg har sjöfartshögskolorna haft långt fler sökande än antalet antagna till de olika programmen. Bristen på praktikplatser är däremot ett akut problem.

Liten nedgång

Birgitta Oscar, administrativ chef för Institutionen för sjöfart och marin teknik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, har ni fyllt alla nya studieplatser?

– Ja det har vi gjort. Vi ökade lite på intaget och har tagit in drygt 80 på sjökaptensprogrammet och 60 på sjöingenjörsprogrammet.

Birgitta Oscar säger att Chalmers inte hade några problem att fylla studieplatserna, trots att antalet sökande till sjökaptensprogrammet har minskat något.

– Man ser att det kanske inte är ett lika högt söktryck. Sjökaptensprogrammet har legat väldigt högt innan, men det är fortfarande fler sökande än vi har platser.

Till sjöingenjörsprogrammet har Chalmers också fler sökande än studieplatser.

– Där är inte söktrycket lika högt som på sjökaptensprogrammet, men det är fortfarande så att vi fyller våra platser, säger Birgitta Oscar.

Tre eller fyra år

Sjöfartshögskolan i Kalmar, som hör till Linnéuniversitetet, har en treårig sjöbefälsutbildning för sjömän som redan har behörighet som matros eller motorman. Till denna utbildning hör ingen praktik. Högskolans fyraåriga utbildningsprogram riktar sig till sökande som inte har någon tidigare erfarenhet av att arbeta till sjöss. I den ingår 12 månaders praktik ute på fartyg, samt praktik i motor- och elverkstad för sjöingenjörerna.

Till det treåriga sjökaptensprogrammet i Kalmar antogs 20 studenter av totalt 236 sökande. Till det treåriga sjöingenjörsprogrammet antogs 21 studenter av 136.

Till det fyraåriga sjökaptensprogrammet antogs 60 studenter av 787 sökande. Det fyraåriga sjöingenjörsprogrammet lockade totalt 411 sökande och av dessa antogs 60 nya studenter.

– Sedan något år har vi dragit ned lite grann eftersom vi har så stora utmaningar med praktikplatserna, säger prefekt Jan Snöberg vid Sjöfartshögskolan i Kalmar.

– Jag är glad att vi fortfarande har ett hyggligt söktryck till de treåriga programmen som vi har satsat på. I Kalmar vill vi verkligen ta hand om dem. Nu har vi två fulla klasser och jag tror att de kommer att öka i framtiden om vi kan få behålla sjömansskolorna. Årskullarna kommer ju att sjunka något och sjömansskolorna är en jättebra plattform för oss med väldigt få avhopp under studietiden.

Nya simulatorcentrum

Både i Kalmar och Göteborg satsar man stort på ny simulatorutrustning. Chalmers får ett nytt simulatorcentrum som även kommer att inrymma Sjöfartsverkets simulatoranläggning.

Sjöfartshögskolan i Kalmar investerar likaså i nya simulatorer.

– Den första installationen kommer vi att göra i slutet av oktober. Vi skrotar de åtta stationer som hör till vår GMDSS-simulator och bygger fem små bryggor i stället som också sköter GMDSS-biten. Denna satsning kan vi genomföra genom finansiellt stöd från Stiftelsen Sveriges Sjömanshus, som har bidragit med fem miljoner kronor för att vi ska kunna uppdatera vår simulatorpark, säger Jan Snöberg.