Finska Sjöfartsverket finns inte mer

Från och med årsskiftet har sjöfartsadministrationen i Finland omstrukturerats totalt. Sjöfartsverket har upphört att existera och merparten av dess uppgifter har överförts till två nya ämbetsverk, Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket. Inom båda dessa finns egna avdelningar för ärenden gällande sjöfart. Produktionsverksamheten har överförts till det nya statliga aktiebolaget MeriTaito Ab, som svarar för farledsunderhåll och sjömätning.