Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Fartygsaffärer | Miljö

Finnvera underlättar miljöförbättringar

Finska statens riskfinansiär Finnvera reviderar sin garantipolitik så att rederier kan erhålla garantier för fartygsanskaffningar och förbättringsarbeten även på utländska varv.

Hittills har Finlands officiella exportgarantiinstitut Finnvera beviljat garantier endast för fartyg som beställs från finländska varv. Finnvera förbereder sig nu att hjälpa rederierna med att klara de investeringar som svaveldirektivet innebär genom att lagen om statens fartygsborgen även tillämpas på fartyg som förvärvats utomlands eller byggs om i utlandet. Finnvera kan dessutom bistå finländska rederier i förhandlingar med utländska statsgarantianstalter i de stater där beställningarna placeras.

För att Finnvera ska bevilja fartygsborgen krävs en projektspecifik riskbedömning och finansieringen förutsätter säkerheter som fartygsinteckning. Fartygsborgen kan beviljas då den kommersiella finansieringen av projektet inte är tillräcklig.

Högst 64 procent

Enligt EU:s regler kan krediten uppgå till högst 80 procent av köpesumman och fartygsborgen till högst 80 procent av kreditbeloppet. Därmed uppgår Finnveras ansvar i fartygsinvesteringar till högst 64 procent att köpesumman.

Vid beviljande av fartygsborgen för köp eller ombyggnad av fartyg i utlandet förutsätter Finnvera att det finns tillräckligt stora finländska intressen i projekten. Man fäster uppmärksamhet vid bland annat att fartyget seglar under finländsk flagg och därmed sysselsätter finländska sjöfarare, att rederiet är finländskt och att fartyget kommer att sysselsättas inom Finlands sjöburna utrikeshandel.

– Behovet att utvidga fartygsborgen har framträtt främst inom fraktfartyg som inte har tillverkats sedan länge i Finland. Om man i dessa miljövänliga fartyg utnyttjar finländsk kompetens och teknik, förstärker anskaffningen det finländska intresset. Som det primära alternativet bör man dock eftersträva att använda den finansiering som erbjuds av exportfinansieringsinstitutet i varvets hemland, understryker Topi Vesteri, vice vd med ansvar för exportfinansieringen på Finnvera.

Nöjda redare

Innan beslutet togs påpekade Rederierna i Finland i en skrivelse betydelsen av att Finnvera inför ett eget finansieringsprogram för fartygsanskaffningar med liknande inriktning som Svenska Skeppshypotek i Sverige:

”Nya och skärpta miljökrav i sjötrafiken förutsätter att tonnaget förnyas. Varvens orderböcker har tunnats ut märkbart och detta återspeglas i att nybyggnadspriserna har sjunkit. Å andra sidan har finanskrisen lett till att bankerna inte är ivriga att finansiera rederiernas nybeställningar.”

– Vi har under en längre tid arbetat för att Finnvera skulle utvidga sin garantipolitik till att även gälla nybeställningar och miljöinvestringar på utländska varv, särskilt när svaveldirektivets ikraftträdelse närmar sig med stormsteg. Finnveras styrelselinjedragning förra veckan var således en positiv nyhet för sjöfartsbranschen, säger Hans Ahlström, vice vd för Rederierna i Finland, till Sjöfartstidningen.