Finland vill vänta med att konkurrensutsätta isbrytningen

Sjöfartsverket i Finland har slutfört sin utredning om förutsättningarna för att konkurrensutsätta isbrytningen. Utredningen har nu lämnats till kommunikationsministeriet och i den föreslår Sjöfartsverket bl.a. att isbrytartjänsterna öppnas för konkurrens först när det blir aktuellt att ersätta befintliga isbrytare. Eftersom det inte finns andra tillgängliga isbrytare på marknaden än de som administreras av det statliga rederiverket Finstaship har Sjöfartsverket i tidigare upphandlingar endast fått anbud från Rederiverket. Enligt Sjöfartsverket finns det inte heller några isbrytare tillgängliga på den internationella marknaden som skulle vara lämpliga för finländska förhållanden.Sjöfartsverket föreslår vidare att en ansökan inlämnas till EU-kommissionen om att klassificera isbrytning som tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI – Services of General Economic Interest). Sjöfartsverket vill också ytterligare utvidga isbrytningssamarbetet med Sjöfartsverket i Sverige. Målet är att förbättra kostnadseffektiviteten för isbrytningen i båda länderna samt att på längre sikt inrätta en gemensam beställarorganisation.