Regeringen tar emot nya färdplaner för fossilfri konkurrenskraft från tung industri Den 20 mars deltar miljö- och klimatminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan på Fossilfritt Sveriges konferens om fossilfri konkurrenskraft. Statsråden kommer även att ta emot färdplaner från fyra branscher på samma tema. I samarbete med Fossilfritt Sverige har fyra branscher tagit fram sina egna färdplaner för att nå fossilfrihet samtidigt som de stärker sin konkurrenskraft. Det är bergmaterialbranschen, digitaliseringskonsultbranschen, sjöfartsbranschen och uppvärmningsbranschen som lämnar över sina färdplaner till regeringen.

Fotograf: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Kategori: Miljö | Politik

Färdplanen överlämnades

I dag onsdag överlämnades sjöfartens färdplan för fossilfri konkurrenskraft till miljöminister Isabella Lövin (MP) och näringsminister Ibrahim Baylan (S). 

Redan i februari släppte Svensk Sjöfart, Skärgårdsredarna och Sveriges Hamnar, som står bakom färdplanen, sju åtgärder och politiska förslag från planen, som ska göra sjöfarten i landet fossilfri 2045.

”Viktig roll att fylla”

I dag överlämnade sjöfartsparterna hela färdplanen till ministrarna i regeringen samt till Centerledaren Annie Lööf vid en konferens i Stockholm. Under dagen överräckte ytterligare tre branscher sina färdplaner och totalt har nu 13 planer lämnats in inom ramen för regeringsintiativet Fossilfritt Sverige. Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.  

– Sjöfarten har en viktig roll att fylla i ett fossilfritt transportsystem. Vi behöver nu både incitament för att flytta över godstransporter på sjön och för att sjöfarten ska ställa om till fossilfria bränslen, säger han i ett pressmeddelande på Svensk Sjöfarts hemsida. 

CO2-fond

På plats från Svensk Sjöfart var bland andra Fredrik Larsson och vd Rikard Engström, som säger att man satsar stort på olika klimatförbättrande åtgärder, något som även har uppmärksammats av bland annat OECD.

– Sjöfartens färdplan för fossilfri konkurrenskraft är ett viktigt verktyg för att visa på fortsatta utmaningar och lösningar. Exempelvis är hindren i första hand inte tekniska, utan handlar snarare om tillgång på fossilfria bränslen, finansiella instrument som möjliggör investeringar i ny teknik och en effektiv användning av skatter och avgifter. Bland annat ser vi att en CO2-fond är en möjlig pusselbit för att uppnå fossilfri sjöfart, säger han.

Miljödifferentierade avgifter

Enligt Christine Hanefalk, branschchef på Sveriges Hamnar, lyfts sjöfarten ofta fram som ett miljövänligt transportalternativ. 

– Regeringen har också satt upp ett mål om att en högre andel av transporterna ska ske med sjöfart och på järnväg. Målet om fossilfria transporter kommer att kräva gemensamma insatser från många aktörer och det gäller även på sjöfartens område. Tillgänglighet till infrastruktur för alternativa drivmedel i hamnar, elanslutning vid kaj och miljödifferentierade hamnavgifter är exempel på områden där många hamnar driver ett aktivt och allt viktigare arbete, menar hon. 

Hela färdplanen

Henrik Börjesson, tillförordnad vd på Skärgårdsredarna, menar att färdplanen är en fortsättning på det ständigt pågående klimatarbetet sjöfarten genomför.

– Från sjöfartens sida är det exempelvis möjligt att arbeta vidare med att öka passagerares och transportköpares kunskap om sjöfartens klimatfördelar, men också att testa, utveckla och investera i ny teknik och nya framdrivningsmedel. 

Ta del av hela färdplanen här.