Kategori: Politik | Regelverk

FAQ om tonnageskatten

Svensk Sjöfart noterar ett ökande intresse för tonnageskatten och har lagt upp en ny FAQ i ämnet på sin hemsida.

”Såväl medlemsrederier som andra rederier kontaktar oss utifrån att de ser över möjligheterna att gå in i systemet och i vissa fall också som svenskflaggade. De nya centrala TAP-avtalen stärker ju dessutom den svenska flaggan och kan om/när inflaggning sker vara positivt för svensk sjöfart och för jobben”, skriver Föreningen Svensk Sjöfart på sin hemsida.

Vägen in

Med anledning av det tilltagande intresset lägger föreningen upp en FAQ-avdelning på sin hemsida där redare som funderar på om tonnageskatten är något för dem kan gå in och få vägledning. Där beskrivs vägen in i systemet med de krav som ställs, hur det fungerar när man väl är inne och vägen ut ur systemet.