Få åtalsanmälningar för svavelfusk

Transportstyrelsen har bara lämnat in fem åtalsanmälningar mot rederier för brott mot de EU-regler som infördes den 1 januari 2010 om högst 0,1 procent svavel i fartygsbränslet för fartyg som ligger till kaj eller för ankar i en EU-hamn. Alla åtalsanmälningar inkom 2010 och ingen gäller något svenskflaggat fartyg.– Statistiken visar att rederierna i stor utsträckning följer de nya direktiven, säger Per Nordström, sjöfartsdirektör på Transportstyrelsen. Under 2011 togs sammanlagt 192 oljeprover ombord på fartyg. Inga av dessa prover föranledde alltså en åtalsanmälan. År 2010 togs 212 bunkerprover. Många av proverna både 2010 och 2011 togs inte när fartygen låg vid kaj utan när de var på väg in i hamnen, och då gäller som bekant helt andra svavelnivåer. Sjöfartstidningen har inte lyckats få någon exakt siffra på hur många svavelprover som gäller specifikt regeln om max 0,1 procent svavel i fartygsbränslet vid kaj. – Att vi inte tar mer än cirka 200 bunkerprover per år är en ren kapacitetsfråga, vi har inte mer resurser helt enkelt. Dessutom tycker jag inte att det känns jätteangeläget att utöka antalet prover idagsläget, och jag tror bara faktumet att vi tar prover verkar väldigt preventivt. De åtalsanmälningar som lämnats in gäller följande fartyg:– Torrlastaren Norrvik, byggd 1979 och flaggad på Isle of Man. Ägare Guido Buck Schiffahrts KG, redare ansvarig för driften GBS-Shipmanagement GmbH & Co KG, Tyskland.– Bilfraktfartyget Grande Mediterraneo, byggd 1998 och flaggad i Italien. Fartyget ägs av Grimaldi Group och opereras av Inarme, Italien.– Självlossaren Marlene Green, byggd 2001 och flaggad i Nederländerna. Fartyget ägs och opereras av Holland Ship Service.– Bulkfartyget Tian Hua Feng, byggd 2001 och flaggad i Hongkong. Ägs och opereras av China Shipping Intl Shipmgmt.– Bilfraktfartyget Main Highway, byggd 1998 och flaggad i Cypern. Ägare är OSM Group AS, redare ansvarig för driften är Stargate Shipmanagement GMBH.Per Nordström är osäker på om något av fallen har lett till fällande dom. Sjöfartstidningen har sökt Transportstyrelsens rättsenhet för information men ej fått svar.