Fotograf: Anna Lundberg

Kategori: Politik

EU tar åter upp frågan om att införa EU-flagg

Åland När EU:s transportpolicydokument kom i slutet av mars blev EU-flagg och EU-kustbevakning två omtalade punkter. Men dem ville EU-kommissionens representant på Åland Maritime Day helst inte prata om.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]Day helst inte prata om.

Det var den 28 mars som EU-kommissionen publicerade sin vision för EU:s transportsektor de närmsta 40 åren. På Åland Maritime Day i maj föredrog Jean-Louis Colson från EU-kommissionens Directorate-General for Transport and Mobility det huvudsakliga innehållet i policydokumentet, som kort kallas White Paper on Transport. 

Minskning av transportsektorns oljeberoende och utsläpp är de två huvudsakliga målen för transportpolicyn, som innehåller förslag för hur man ska uppnå det totala målet på en 60-procentig utsläppsminskning av växthusgaser fram till 2050.

Colson listade dokumentets fyra huvudmål för den maritima sektorn: Strävan efter global konkurrensutjämning, minskning av utsläpp med 40 procent till 2050, undanröjning av hinder för shortsea shipping och flytt av gods från väg till järnväg och sjöfart. EU kommer enligt dokumentet att föreslå att EU-lagstiftningen anpassas till svavelbegränsningarna i Marpol Annex VI (svavelinnehåll i marint bränsle på max 1 procent från 2010 och max 0,1 procent från 2015 i SECA-områden). Dessutom håller man öppet för att IMO inrättar fler SECA- och NECA-områden.

För att industrin ska klara utsläppsmålen ska EU tillåta ”teknologibaserad efterlevnad” av kraven samt på olika sätt erbjuda finansiering. Vidare ska EU-rekommendationer för nationellt statsstöd för utsläppsbegränsande åtgärder utfärdas.

I dokumentets kapitel om transport och säkerhet ska EU undersöka möjlighet-en för ”att skapa ett EU-register och en EU-flagga” samt ”gemensamma funktion-er för kustbevakning inom EU”. Colson nämnde inte dessa punkter under sitt föredrag men ombads kommentera dem av publiken. Han undvek frågan om kustbevakning, men sa att frågan om EU-flagg kommer att avgöras tidigast kring 2015, samt att EU-flaggan inte ska ersätta nationell flagg utan vara ett komplement med högre krav på säkerhet och miljö än IMO.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]