EU breddar tonnageskatten

EU-kommissionen har nu utfärdat reviderade direktiv för sjöfartspolitiska åtgärder. Tidigare har managementbolag bara kunnat omfattas av tonnageskatt om de haft såväl tekniskt management som bemanningsuppdrag för ett fartyg. Kommissionen skriver att man dragit slutsatsen att out-sourcing av en del av operationen av ett fartyg inte skall straffas ur skattehänseende och därför slopas denna begränsning. Tonnageskatt kan nu gälla alla managementbolag, dock under förutsättning att ”de bidrar till utvecklingen av det europeiska maritima klustret”. Förutsättningar för att ett bolag skall kunna ingå i ett tonnageskattesystem är att de fartyg man har management för uppfyller alla relevanta internationella sjösäkerhetsregler samt för bemanningsbolag att de åtar sig att uppfylla kraven i ILO:s Maritime Labour Convention i förtid, innan den träder i kraft.