Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö | Regelverk

Orättvisa regler snedvrider miljöstöd

Kommunikationsministeriet i Finland beviljar stöd för skrubberinstallation i 22 existerande fartyg, men 12 ansökningar fick avslag.

Finlands kommunikationsministerium beviljar rederierna Bore, ESL Shipping, Finnlines, Godby Shipping, Neste Shipping och Tallink Silja investeringsstöd för att höja nivån på miljöskyddet på en del av sina fartyg. I de flesta fallen torde det röra sig om skrubberanläggningar och stöd har beviljats för 22 fartyg. Stödet täcker maximalt hälften av kostnaderna för efterinstallationer i existerande fartyg.

”Lönsamma” projekt stöds inte

Sammanlagt ansökte rederier i Finland och på Åland om stöd för 34 fartyg till ett värde av ca EUR 71 miljoner. Enligt kommunikationsministeriet var två av de föreslagna investeringsprojekten inte stödberättigande medan de övriga avslagen berodde på ”avsaknad av stödberättigande kostnader”.

– Bedömningen av ansökningarna visade att på en del fartyg är installationen av en svavelskrubber en företagsekonomiskt lönsam investering och därför kan inget statsunderstöd beviljas, skriver man i ett pressmeddelande.

Från fall till fall

Stödbesluten har tagits fartygsvis från fall till fall. Investeringarna ska göras under åren 2013 och 2014. Av det reserverade miljöstödet på EUR 30 miljoner har ministeriet nu beviljat omkring EUR 19 miljoner.

Vid behandlingen av ansökningarna uppger kommunikationsministeriet att man i enlighet med Europeiska kommissionens krav har beaktat de faktiska investeringskostnaderna samt de årliga extra kostnaderna och avkastningen på investeringen under de fem första åren efter det att investeringen tagits i bruk. 

Inte förvånad

Verkställande direktör Olof Widén på Rederierna i Finland är inte alls förvånad över att så många ansökningar har fått avslag eller att flera rederier har valt att inte lämna in någon ansökan överhuvudtaget.

– Det här är precis vad vi har varnat för. Man ska räkna in fem års nytta av investeringen men eftersom man inte kan veta hur skillnaden i bunkerpriset för HFO och MDO utvecklas och om det överhuvudtaget är rätt metodologi så kan man med bunkerdryga fartyg i tät linjetrafik teoretiskt åstadkomma en matematisk modell där de inte är stödberättigade.

Kalkylen kan ifrågasättas

Mest av allt förundrar sig Olof Widén över den förhandskalkyl som finns i anvisningarna för ansökningen.

– Ministeriet har räknat ut ett medeltal för bunkerpriserna på HFO och MDO för tre senaste åren som man ska använda. Det är en fiktiv och teoretisk siffra som ingen kan garantera att överensstämmer med verkligheten överhuvudtaget, säger han.

Han nämner Viking Grace som ett exempel på hur vanskligt det är att göra sådana kalkyler.

– När en motsvarande kalkyl gjordes i samband projekteringen hade man uppskattat att LNG-priset skulle ligga på samma nivå som HFO. Nu har det visat sig att bunkerpriset på LNG ombord med logistikdelen inräknad är ungefär på samma nivå som MDO. Det var inte alls vad man hade tänkt sig. Mot denna bakgrund är det väldigt konstigt att kommunikationsministeriet kan gå in för att uppskatta en bunkerkostnad på det här sättet.

Ingen ansökan

Ett rederi som valde att inte alls ansöka om stöd är Rederiaktiebolaget Eckerö.

– Vi har bedömt att för vår del avstå från att skicka in en ansökan. När det är så kort tid kvar och med den totala osäkerhet som råder vet vi i alla fall att det kommer att fungera att köra på destillat, kommenterar koncerndirektör Björn Blomqvist beslutet.

Inte heller Viking Line har lämnat in någon ansökan i detta skede.

– Vi jobbar vidare med alla tänkbara möjligheter och får se vart det leder, säger Tony Öhman, direktör för Marine Operations och fastigheter i Viking Line.

Besviken

Till de rederier som har fått avslag på sin ansökan hör Langh Ship.

– Vi har lämnat in ansökan för fyra fartyg och fick ingenting, bekräftar verkställande direktör Hans Langh. 

De fartyg som ansökningen gäller är tidsbefraktade.

– Motiveringen till avslaget var att den beräknade femåriga inbesparingen är så stor att det blir en lönsam investering utan stöd. Jag tycker att det är underligt, för vi köper aldrig någon bunker och därmed blir det ingen besparing för oss. Däremot får vi ta kostnaderna för installationen men förhoppningsvis har vi bättre möjlighet att befrakta båtarna med skrubbers.