Kategori: Ekonomi | Folk/företag | Politik

”En samlad sjöfartspolitik – viktigt för Sverige”

Moderaterna och Alliansen har under de gångna åren kraftsamlat och satsat på svensk sjöfart. Som första regering någonsin har Alliansregeringen tagit ett samlat grepp om sjöfarten och presenterat en handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft som ska få den svenska sjöfarten på rätt köl igen.

Flera av förslagen är redan verklighet och till hösten går vi vidare med en maritim strategi som ska skapa fler jobb och affärsmöjligheter i anslutning till hav och kust.

Den svenska sjöfarten är en viktig näring för hela Sverige och har stor betydelse för vår ekonomi och vårt välstånd. Närmare 15.000 personer är direkt anställda inom sjöfartsnäringen och cirka 100.000 människor är engagerade i olika stödfunktioner till sjöfarten såsom underleverantörer samt hamn- och godshanteringsföretag med flera. Runt 90 procent av Sveriges utrikeshandel transporteras sjövägen och våra svenska rederier har en omsättning på upp emot 50 miljarder kronor. Det är tydligt att sjöfarten är betydelsefull för både jobben och ekonomin i Sverige.

Inre vattenvägar

Tyvärr har svensk sjöfart upplevt en prövande period och antalet handelsfartyg i det svenska fartygsregistret har minskat under en längre tid. Utflaggningen är en konsekvens av en lång tids underlåtenhet att prioritera sjöfarten och ta ett samlat grepp om näringen. Detta har Alliansen gjort allt för att vända under våra år i regering och på senare tid kan vi se att trenden vänder: fartyg har flaggats in i Sverige på nytt.

I januari 2013 presenterade Alliansregeringen en handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft för svensk sjöfartsnäring. Leveranstempot har varit högt och många av förslagen har jag och mina kollegor i riksdagen redan röstat igenom.

Vi har utökat antalet praktikplatser till sjöfartsutbildningen, vi är i färd med att införliva EU: s regelverk för inre vattenvägar och vi har öppnat upp för kommunal medfinansiering av sjöfartsinfrastruktur som tillsammans med satsningar på landinfrastruktur till och från hamnar kommer att stärka transportmöjligheterna för sjöfarten avsevärt. Vi har i Alliansen också drivit igenom frågan om beväpnad personal ombord på fartyg och möjliggjort för svenska rederier att skydda sig mot exempelvis pirathot vid Somalias kuster. En mycket efterlängtad reform i svensk sjöfartspolitik.

”One-stop-shop”

Mycket har gjorts för svensk sjöfart, men vi stannar inte här. Många förslag ligger fortfarande i pipelinen för framtiden. Vi vill bland annat införa en så kallad ”one-stop-shop” där rederierna enbart behöver ha kontakt med en myndighet för tillstånd och certifikat istället för det stora antalet som råder idag. Det finns också avsatta medel i budgeten för forskning och innovation inom sjöfartsområdet vilket tidigare inte funnits. Rent konkret innebär denna ambitionshöjning satsningar på 50 miljoner årligen på sjöfartsforskning.  

En av de största och viktigaste sjöfartsfrågorna gäller tonnageskatt där Alliansregeringen tillsatt en ny utredning som ska presentera sitt förslag i november. Den tidigare utredningen från den förra S-regeringen dömdes ut av den dåvarande regeringens egna finansdepartement och det underlaget har inte kunnat användas för beslut. Det är dock Alliansregeringens uttalade ambition att den nya utredningen ska landa i ett fungerande system med tonnageskatt.

De förslag som Moderaterna och Alliansen har presenterat och de förslag som vi avser presentera under hösten stärker konkurrenskraften för svensk sjöfart och möjliggör för fler jobb i Sverige. En stärkt sjöfartsnäring är viktig och har tydliga kopplingar till Alliansens jobbmål om att minst fem miljoner människor ska ha ett jobb att gå till år 2020. Vi levererar mer än ord, vi gör verklighet av våra förslag. Moderaterna och Alliansen har vind i seglen och satsar på svensk sjöfart. 

Jessica Rosencrantz (M)
Riksdagsledamot i Trafikutskottet