Viking Supply Ships AHTS Tor Viking.

Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Ekonomi | Offshore

Emissionerna genomförda i VSS

Viking Supply Ships AB:s företrädesemission samt de två riktade nyemissioner tillför Viking Supply Ships AB 130 miljoner kronor.

I företrädesemissionen i Viking Supply Ships AB har cirka 93,5 procent av de erbjudna aktierna tecknats med stöd av primär företrädesrätt och cirka 2,0 procent med subsidiär företrädesrätt eller utan företrädesrätt. Resterande aktier kommer att tilldelas emissionsgaranten Kistefos genom det helägda dotterbolaget Viking Invest AS.

De tidigare offentliggjorda riktade nyemissionerna mot betalning genom kvittning till Kistefos genom det helägda dotterbolaget Viking Invest AS har fulltecknats.

Nytt aktiekapital

Totalt sett medför nyemissionerna att Viking Supply Ships AB:s aktiekapital ökar med cirka 130,8 miljoner kronor till cirka 233,2 miljoner kronor. Bolaget beslutade också på en extra bolagsstämma i november att genomföra en minskning av aktiekapitalet för att sänka aktiernas kvotvärde, och på så sätt möjliggöra emissionerna. Dessutom beslutades att genomföra en fondemission som återställer den föregående minskningen av aktiekapitalet. Efter genomförande av dessa åtgärder och de tre nyemissionerna kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 409,6 miljoner kronor. Efter emissionerna innehar majoritetsägaren Kistefos 78,6 procent av aktierna och 74,9 procent av rösterna.

Dialog med långivare

Tre av fyra långivares kreditkommittéer har godkänt den pågående finansiella omstruktureringen av dotterbolaget Viking Supply Ships A/S. Dialog uppges fortfarande pågå med den fjärde långivarens kreditkommitté. Under förutsättning att slutliga avtal kan ingås med samtliga långivare kommer Viking Supply Ships AB att återinvestera nettoemissionslikviden i Viking Supply Ships A/S.