Fotograf: Arkivbild / Magnus Hägg

Kategori: Ekonomi | Miljö | Politik

Eco-bonus ska påskynda flytt av gods till sjö

Regeringen beslutade i dag att ge Trafikanalys i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa ett tillfälligt eco-bonussystem i Sverige för att snabba på överflyttningen av gods från väg till sjöfart.

Trafikanalys ska undersöka om ett eco-bonussystem kan bidra till en kostnadseffektiv uppfyllelse av regeringens beslutade miljömål. I uppdraget ingår också att dra lärdomar från andra länders arbete med eco-bonussystem som Italien, Norge och Storbritannien. Eco-bonus kan till exempel innebära att staten går in och betalar delar av merkostnaden när transportköpare använder sjöfart i stället för lastbil på sträckor där överflyttningspotentialen är stor. 

Välkomnar beskedet

– Svensk Sjöfart välkomnar regeringens besked att de nu på allvar vidtar åtgärder för att genomföra det de själva sagt sig vilja: att flytta mer gods till sjöfart. Vi önskar Trafikanalys lycka till med det viktiga uppdraget och hoppas på en gedigen utredning som kan leda till att systemet införs 2018 i Sverige, säger Rikard Engström, vice vd på Föreningen Svensk Sjöfart.

Slag i saken

Svensk Sjöfart skriver i en kommentar till Sjöfartstidningen:

”Svensk Sjöfart har, främst genom Zero Vision Tool, länge förespråkat denna praktiska och enkelt genomförbara åtgärd för att faktiskt på riktigt flytta gods till sjöfarten enligt de mål som tydligt satts inom EU. Eco-bonus har visat sig vara framgångsrikt i bland annat Italien och är ett sätt att göra slag i saken och öka fokus på fyrstegsprincipens första steg.”

Norska exemplet

”Som man konstaterar i uppdraget finns systemet i Norge. Där sätter man av 80 miljoner NOK per år under tre år för ändamålet. Sveriges kust är längre, kapacitetsproblemen större och befolkningen större, därför välkomnar vi uppdraget. Det finns förstås all anledning att utforma ett svenskt system som kan samspela med Norges dito. Därigenom kan den omfattande tunga trafiken längs Västkustens E6:a avlastas med den parallella vattenvägen likväl som liknande initiativ kan tas på andra ställen i landet.

Klart 30 maj

”Minst lika viktigt i sammanhanget som att betona de miljö- och klimatmässiga effekterna är att betona effekterna på trafiksäkerhet, på infrastrukturslitage och främst på nuvarande och framtida kapacitetsproblem”, skriver Föreningen Svensk Sjöfart.

 

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 maj 2017.