Duman sade ja till ryskt internationellt register

Den 15 juni röstade 413 ryska parlamentsmedlemmar ja till lagförslaget om ett ryskt andra fartygsregister i den första läsningen i parlamentet. Enligt vice transportminister Sergey Aristov är situationen för det ryska nationella fartygsregistret bekymmersam. Den ryskflaggade handelsflottan har minskat till en fjärdedel från år 1992. Under rysk flagg finns nästan inga containerfartyg, kylfartyg eller färjor. Stora moderna tank- och torrlastfartyg och också LNG-tankfartyg har annan flagg än den ryska. Samtidigt ökar de ryska exportlasterna sjövägen, från 204 miljoner ton 1998 till 450 miljoner ton i fjol.Lagförslaget innehåller olika skattelättnader för fartygsägarna. De behöver inte betala skatt, egendoms- och transportavgifter, moms och tull vid import av fartyg. Fartyg som byggs på ryska varv är momsbefriade.Transportministeriet är optimistiskt och räknar med att antalet fartyg under rysk flagg ska öka kraftigt och därmed också antalet arbetstillfällen för ryska sjömän. I lagförslaget regleras också de ombordanställdas pensions- och sjukförsäkringar samt sociala villkor i utländska hamnar.Andra och tredje läsningen av lagförslaget sker till hösten i parlamentet.