Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik | Specialfartyg

Dom till Furetanks fördel

Föreningen Svensk Sjöfart meddelar att Högsta förvaltningsdomstolen har dömt till Furetanks fördel i fallet med att bedöma om specialfartyget Sigrid är konkurrensutsatt.

Enligt Svensk Sjöfart anser Högsta förvaltningsdomstolen att stödkriteriet, det vill säga att fartyget används i trafik som är utsatt för internationell konkurrens, ska tolkas så att den trafik som fartyget normalt sett används i ska vara utsatt för internationell konkurrens. Varje transportuppdrag behöver därmed inte vara konkurrensutsatt.

Domstolen anser därför att det inte har någon betydelse hur varje enskilt transportuppdrag har erhållits eller vem fartyget utför uppdraget åt. Däremot krävs att den sökande visar att liknande transporter utförs av andra fartyg på den internationella sjöfartsmarknaden.

”Glädjefyllt tre gånger om”

Svensk Sjöfarts vd Rikard Engström är nöjd med Högsta förvaltningsdomstolens tolkning.

– Det är glädjefyllt tre gånger om! För det första är det förstås mycket glädjande för Furetank och den uthållighet som man gemensamt med företaget SKB haft i detta fall. Normalt sett får man nog tvingas konstatera att man skulle ha gett upp den svenska flaggen i detta för flera år sedan. För det andra är det bra för sjöfarten generellt då man får en mer realistisk syn på begreppet konkurrens – det finns likheter mellan ett fall som detta och de fall som diskuterats inom specialsjöfarten med företaget MMT i spetsen. Hade domen kommit i annan ordning kan man inte utesluta att MMT:s verksamhet skulle kunna fortgått. För det tredje är det glädjande att se att det konkurrensbegrepp kallat ”utmaningsbara marknader” testas i praktiken. Den teorin bygger på att när hotbilden finns om att någon annan aktör kan gå in på marknaden är det tillräckligt för att befintlig aktör måste bete sig som om marknaden är utsatt för vad man i praktiken ser som perfekt konkurrens. Så ser det ofta ut i transportområdet generellt och kanske särskilt inom sjöfarten, säger Rikard Engström.

”Stor lättnad”

Även Lars Höglund, vd för Furetank, säger att domen är glädjande.

– Utfallet är mycket glädjande för oss. Under tre år har Delegationen hållit inne med stöd och det är därför nu en stor lättnad att vi äntligen fick rätt. Samtidigt visar domen på hur sårbart systemet är. Att överklaga är dyrt och vi skulle inte vågat riskera den arbetsplats och de människor vi är ansvariga för om vi tvingats bära den ekonomiska risken själva. Om det inte vore för att vi haft ett så stort företag som SKB som stöttat oss hade vi därför inte kunnat överklaga och därmed tvingats flagga ut från Sverige för länge sen. Svenska rederier som ofta är familjeägda har inte alltid kapacitet att driva rättsfall på detta sätt och vi hoppas därför att detta fall kan vara till hjälp och blir något positivt för hela den svenska sjöfartsbranschen.

Specialbyggd

Sigrid är specialdesignat för transport av radioaktivt material. Lastning och lossning sker med roro-metoden, vilket innebär att terminalfordon kör in i lastrummet via en akterramp och lastar och lossar transportbehållare.

Sigrid ägs av SKB och transporterar avfall från kärnkraftverken till SKB:s anläggningar i Oskarshamn och Forsmark. Drift och bemanning av fartyget sköts av Furetank Rederi AB.