Fotograf: Riksdagen

”Det krävs nytänkande”

Mer gods på sjön, grön skatteväxling och höjd farledsavgift för fartyg som inte lever upp till miljökraven. Det är några förslag som krävs för att svensk sjöfart ska växa, menar Lars Tysklind, miljöpolitisk talesperson för Liberalerna, i en debattartikel. 

Sjöfarten levererar dagligen stora mängder gods och är en viktig del av vår ekonomi. Sjöfarten är också utan tvekan ett klimatsmart transportalternativ när stora godsmängder ska transporteras längre sträckor. Samtidigt måste alla transportslag inklusive sjöfarten minska sina utsläpp. Som liberaler ser vi teknik och utveckling som viktiga lösningar på miljö- och klimatfrågan. Det krävs nytänkande och krafttag inom i princip alla sektorer. Sjöfarten i Sverige måste få möjligheter att öka samtidigt som det är viktigt att den blir mer klimatsmart. Liberalernas miljö- och klimatarbetsgrupp har arbetat fram ett antal konkreta förslag med bäring på sjöfarten:

Mer gods på sjön

Att transportera stora godsflöden på vatten istället för till exempel på väg är klart positivt ur ett klimatperspektiv. Till sjöss finns ledig transportkapacitet som måste utnyttjas istället för att tusentals lastbilar kör genom landets mest tätbefolkade områden. Godstrafik till sjöss ska därför välkomnas. Liberalerna ser positivt på möjligheten för den nya generationens stora containerskepp att anlägga i framförallt Göteborgs hamn, Nordens största hamn. Inlands- och närsjöfarten måste också utvecklas och få bra villkor utan onödiga svenska särregler. En förutsättning är att det görs infrastrukturinvesteringar som säkrar våra inre vattenleder. Till exempel behövs nya slussar i Trollhätte kanal för att säkra Vänersjöfarten och det är viktigt med det pågående Mälarprojektet med en fördjupad farled i Mälaren.  Dessutom behövs en fungerande infrastruktur, i form av järnvägar och vägar, kopplade till hamnarna för att få en effektiv övergång från sjöfart till landtransport. Det handlar om att tänka transportslagsövergripande där varje transportslag används på bästa sätt.

Grön skatteväxling

Sjöfarten måste stå för sina klimatkostnader. Liberalerna driver på för mer av grön skatteväxling. Vi vill sänka skatten på jobb och företagande, vilket också skulle gynna svensk sjöfart, samtidigt som vi höjer olika miljöstyrande skatter. Alla transportslag inklusive sjöfarten måste stå för sina klimatkostnader och användningen av fossila bränslen till sjöss måste minska. I enlighet med klimatavtalet från Paris måste dagens skattereduktioner till fossilt bränsle inom sjöfarten successivt avskaffas. Dessutom måste Sverige internationellt driva på för att sjöfarten också ska betala för sina klimatkostnader. Nya drivmedel är också viktiga för att minska utsläppen. För att allt mer styra bort från det fossila bör sjöfarten omfattas av ett reduktionspliktsystem med krav på drivmedelsleverantörer att leverera en viss andel biodrivmedel och viss klimatprestanda per år. Även sjöfarten, framförallt de kortare turerna, är dessutom allt mer redo för en ökad elektrifiering vilket är klimatsmart.

Höjd farledsavgift

Höjd farledsavgift för fartyg som inte lever upp till miljökraven. Svavelutsläppen har minskat efter att EU:s svaveldirektiv införts men nu är de stora utmaningarna utsläpp av kväveoxid och partiklar. Vi ser här behovet av ytterligare miljödifferentiering av till exempel hamn- och farledsavgifter, för de fartyg som inte uppfyller vissa skarpa miljökrav.

En liberal miljöpolitik går ut på att kombinera teknik, marknadsekonomi och internationellt samarbete för att värna om vår miljö och vårt klimat. En konkurrenskraftig sjöfart är en viktig del av Sveriges tillväxt och måste ges förutsättningar att växa samtidigt som sjöfarten liksom andra transportslag ska stå för sina miljö- och klimatkostnader.

 

Lars Tysklind, riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson för Liberalerna.