Delar av Sjöfartsverket till nytt Trafikverk

Den första april överlämnade utredaren Nils Gunnar Billinger slutbetänkandet för trafiksverksutredningen ”Effektiva transporter och samhällsbyggande – en ny struktur för sjö, luft, väg och järnväg” till infrastrukturminister Åsa Torstensson. I utredningen föreslås att ett Trafikverk bildas med uppgift att hålla samman och ansvara för planeringen för samtliga trafikslag, upphandlingen av drift och underhåll samt nybyggnad av vägar och järnvägar. Trafikverket motiveras av ett ökat behov av att ta ett helhetsgrepp om det samlade transportsystemet. Banverket, SIKA och Vägverket föreslås läggas ner och bilda Trafikverket. För sjöfartens del föreslås ”Funktioner för den långsiktiga planeringen och för utpekande av sjöfartens riksintressen föras över till Trafikverket från Sjöfartsverket” medan Rederinämnden föreslås bestå tills vidare i oförändrat skick. Vissa av Rikstrafikens uppgifter föreslås överföras till Trafikverket medan uppgifter som berör upphandling av trafik föreslås på sikt överföras på regionerna.