Danmark förbättrar tonnageskattesystemet

Folketinget i Danmark har antagit lagändringar som kommer att göra det danska tonnageskattesystemet mer attraktivt. För fartyg som registrerats efter 1 januari 2007 behöver man inte betala reavinst när de säljs. Pool-intäkter för utländska fartyg beskattas i det danska tonnageskattesystemet. Begränsningen för pooltonnage ökas från dagens tre gånger det egna rederiets tonnage till tio gånger, räknat i brutto. Tidsbegränsningen för inchartrat tonnage med köpoption ökas från fem år till sju år. Som motprestation skall de danska rederierna garantera 200 praktikplatser för befälsstuderande samt ytterligare 75–100 platser för skibsassistenter som läser till sjökaptener den traditionella vägen.