Fotograf: Concordia

Kategori: Ekonomi | Tank

Concordia: ”Marknaden har vänt”

Tankermarknaden började i moll och slutade i dur, konstaterar Concordiavd:n Kim Ullman i bokslutskommunikén för 2018. 

De totala intäkterna för fjärde kvartalet ökade till 367,8 miljoner kronor, att jämföra med samma kvartal förra året då  intäkterna stannade på 193,8 miljoner kronor. Resultatet före skatt för kvartalet var -19,4 miljoner, att jämföra med förra årets -42 miljoner. EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) skrevs till 77,1 miljoner kronor (10,1). 

Ökning av oljeproduktionen

Enligt vd-ordet beror uppgången det fjärde kvartalet till stora delar på ett ökat transportbehov till följd av att Opec, USA och Ryssland successivt har ökat produktionen av olja. En ökad utfasningstakt av äldre fartyg bidrog också till en bättre balans mellan utbud och efterfrågan. 

Fördröjningseffekt

Sett till hela året märks inte vändningen så tydligt, även om Concordia redovisar ett resultat före skatt exklusive nedskrivning på –181,9 miljoner, vilket är något bättre än 2017 års –186,5 miljoner kronor. EBITDA steg till 56,8 miljoner (51,3). ”Fördröjningseffekter till följd av tidigare ingångna befraktningsavtal innebär att marknadsutvecklingen under det fjärde kvartalet för vår del märks först under slutet av Q4 2018”, skriver Kim Ullman. 

Andelar sålda

Uppgången började i oktober och innebar, enligt Kim Ullman, ”fraktrater på nivåer vi inte sett på flera år.” Men han poängterar att marknaden ändå är volatil med kraftiga svängningar upp och ner. Rederiet har under året fortsatt att söka nischtrader för P-Max-fartygen, något som innebar att intjäningen för produkttankflottan blev högre än för andra rederier inom MR-segmentet. Concordia har under året deltagit i inbefraktning av fyra Suezmax-fartyg, men i slutet av året såldes andelarna till Stena Bulk. 

Spännande 2019

Trots att raterna har dalat något nu i början av det nya året ligger nivåerna högre än de gjorde 2018, bortsett från peaken i december. ”Andra halvåret förväntar vi oss att marknaden stärks till följd av ånyo ökad produktion och måttliga fartygsleveranser. Genom vår exponering mot spotmarknaden är vi väl positionerade att dra nytta av den positiva trenden i marknaden. De senaste åren har varit utmanande. Nu ser vi fram emot att ta oss an ett spännande 2019,” skriver Kim Ullman.