Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Miljö

Buller under vatten undersöks i nytt projekt

I ett nytt projekt undersöker Sjöfartsverket och IVL Svenska Miljöinstitutet hur undervattensbuller kan hanteras och regleras.

Undervattensbuller från fartyg och farledsarbeten påverkar djur i haven negativt, och Sjöfartsverket har under en längre tid varit intresserat av att undersöka frågan. Nu har IVL Svenska Miljöinstitutet startat ett projekt för att se hur bullret kan hanteras och regleras, där Sjöfartsverket är samverkanspart. Enligt ett pressmeddelande från Sjöfartsverket har myndigheten och IVL en vision om att Sverige ska bli först i världen med att införa incitament och åtgärder för att minska undervattensbuller från farleder.

– Vårt fokus i det här projektet är hur vi kan utforma och dra farlederna för att de ska göra bullernivåerna från fartyg så låga som möjligt. Vi vet ännu inte vad vi kan göra men vill börja undersöka det, säger Hulda Winnes, miljöstrateg på Sjöfartsverket, i pressmeddelandet.

Ett ökande problem

Undervattensbuller i haven är ett ökande problem och klassas av FN och EU som en miljöförorening. Det går att jämställa med luftföroreningar och andra föroreningar, enligt Torbjörn Johansson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Det är fler och fler fartyg som kör i haven. Men det finns idag ingen reglering på hur mycket varje enskilt fartyg får bullra, säger han i pressmeddelandet.

Inom några år kommer nya gränsvärden från EU för att reglera hur mycket buller det får vara i haven. Det kan bli så att fartyg får dela på ett visst bullerutrymme.

– Vi vet att man på något sätt kommer sätta gränser för hur mycket buller det får vara. Det kan vara så att haven blir indelade i olika områden där det regleras hur mycket det får bullra, fortsätter Torbjörn Johansson.

Incitament saknas

Det finns idag kända sätt att minska bullret från fartyg. Till exempel genom att köra långsammare eller byta till en propeller som låter mindre. Men det saknas incitament för rederierna att göra det ur ett miljöperspektiv.

Enligt pressmeddelandet kommer Sjöfartsverket i höst tillsammans med IVL börja mäta bullernivåerna i farleder. Först då går det att säga mer om hur farlederna kan utformas för att sänka bullernivåerna.

Projektet är en genomförbarhetsstudie som pågår till och med 2023 och ska lägga grunden för ett framtida genomförandeprojekt.