Peter Pan i hamnen i Travemünde någon vecka efter branden.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Haveri | Passagerarsjöfart | Säkerhet

Brott på vevstake orsakade branden på Peter Pan

I juli 2019 inträffade en maskinrumsbrand på svenskflaggade färjan Peter Pan utanför tyska kusten med 278 personer ombord. Inga personer skadades. Nu presenterar Statens haverikommission sin slutrapport.

Det var under den sista etappen på en resa från Trelleborg till Travemünde via Rostock strax före klockan 18.00 den 9 juli 2019 som en explosionsartad brand uppstod i maskinrum tre ombord på TT-lines färja Peter Pan. Besättningen upptäckte branden genom att fartyget började vibrera kraftigt. Därefter utlöstes ett brandlarm, vilket gjorde att fartygets krisledningsgrupp samlades på bryggan. Enligt intervjuer med besättningen som Statens haverikommission gjort, så såg besättningen rökutveckling från styrbordsskorstenen. De automatiska släckningssystemen gick igång i både maskinrum tre och fyra. 

Förberedde evakuering

Bara minuter efter larmet samlades de 227 passagerarna på en samlingsstation i fören på däck sju. Efter en knapp halvtimme konstaterades att branden blivit släckt. Med hjälp av två bogserbåtar kunde fartyget förtöja i Travemünde vid 02.30 på natten.

Statens haverikommission konstaterar i sin slutrapport att branden uppstod på grund av att en vevstake brustit i en cylinder i huvudmaskinen i maskinrum tre på fartygets styrbordssida. Bränsle och smörjolja sprutade in i den havererade cylindern vilket blev bränsle för branden. 

Tog sig igenom brandavgränsning

Det som förbryllade utredarna var att branden spridit sig till maskinrum fyra på babordssidan även om branden där inte blev lika omfattande. Det trots att maskinrummen var åtskilda från andra utrymmen med en brandavgränsning som enligt rapporten skulle uppfylla kraven för brandklass A-0. Utredningen visade dock att fyra av maskinrummen var förbundna sinsemellan genom helt öppna rör, så kallade korsfyllningsrör, vilket gjorde att heta brandgaser kunde ta sig fram den vägen. 

Fyra säkerhetsrekommendationer

Rapporten mynnade ut i fyra säkerhetsrekommendationer, två för Transportstyrelsen, en för klassningssällskapet DNV GL samt en för rederiet.

Transportstyrelsen rekommenderas att ”uppmärksamma problematiken med korsfyllningsregler i kombination med risker för brandspridning och vidta lämpliga åtgärder för att lyfta frågan även på internationell nivå”. Myndigheten rekommenderas också att ”vidta åtgärder, nationellt och internationellt, för att uppmärksamma problematiken med sammanbyggd vevhusventilation”, det eftersom Peter Pan byggts med en sådan ventilation från huvudmaskinerna på respektive sida av fartyget upp till det tionde däcket. Det trots att det inte är tillåtet enligt klassificeringssällskapets egna regler vilket gör att DNV GL även rekommenderas att ”se över sin tolkning av reglerna för vevhusventilation och tillse att denna appliceras i de fartyg organisationen ansvarar för.”

Statens haverikommission rekommenderar slutligen TT-Line att ”överväga en uppgradering av fartygets maskintekniska system med avseende på redundans och brandskydd.”

Utredarna har inte kunnat fastställa någon orsak till varför vevstaken i den brandhärjade maskinen gick av.