Birka Line förbättrar kryssningarnas lönsamhet

Om enbart den operativa verksamheten beaktas uppvisar Birka Line Abp en klar resultatförbättring för år 2007. Birka Line Abp omsatte under fjolåret EUR 105,06 miljoner euro jämfört med 94,70 miljoner år 2006. Rörelseresultatet på EUR 14,0 miljoner var visserligen lägre än året innan (24,7 miljoner), men detta beror på att rörelseresultatet för 2006 påverkades positivt av EUR 18,57 miljoners vinst från fartygsförsäljningar. Detta syns även i resultatet före bokslutsdispositioner och skatter som 2007 uppgick till EUR 8,91 miljoner medan det året innan var 20,7 miljoner. Det är speciellt inom den hårt konkurrensutsatta kryssningsverksamheten som koncernen har vidtagit en rad åtgärder och lyckats öka antalet passagerare per kryssning med 3 procent samt införtjäningen per passagerare med 5,7 procent jämfört med år 2006. Birka Line Abp är sedan 1 juni 2007 ett dotterbolag till Rederiaktiebolaget Eckerö.