Beslut om aktionsplan för Östersjön 2007

Sjöfartsgruppen i HELCOM (Baltic Marine Environment Protection Commission) tog under ett möte nyligen fram ett utkast till en aktionsplan för att värna Östersjöns miljö. Planen består av fyra huvudpunkter som innebär att samtliga Östersjöländer ska följa internationell lagstiftning, det ska finnas kapacitet för att svara snabbt på olyckor, förhindra att främmande arter etablerar sig i Östersjön samt att verka för en säker sjöfart utan olyckor och farliga oljeutsläpp.– Det råder en bred enighet inom HELCOM:s sjöfartsgrupp och i november 2007, under ett ministermöte i Krakow, kommer det att tas ett beslut om planen ska antas, säger Anders Alm, chef för den svenska delegationen till SST.