Fotograf: Meriturva

Kategori: Utbildning

Behovet av brandkurser ökar med STCW Manila

Heikki Hyyryläinen, direktör för sjösäkerhetsutbildningscentret Meriturva i Finland, sägher att STCW Manila kommer att innebära en betydande ökning av deltagarna på repetitionskurserna för grundläggande STCW-brandkurser.

Meriturva invigde idag fredag officiellt en ny huvudbyggnad i anslutning till området för brandutbildning i Obbnäs väster om Helsingfors. Byggnaden inrymmer klassrum och serviceutrymmen och därmed kan centret för sjösäkerhetsutbildning komplettera moderniseringen av sin anläggning för brandkurser vid marinbasen i Obbnäs.

– Den egentliga skolningsmiljön på övningsfältet förnyades 2010 med nya simulatorer, där man övergick från att bränna olja till gas. Vi har simulatorer för bränder både på bildäck och i maskinrum, säger direktör Heikki Hyyryläinen till Sjöfartstidningen.

– Tidigare hade vi väldigt små utrymmen, bara kontor och ett klassrum, och kunde bara ordna utbildning för en grupp i gången.

Långt projekt

En ny byggnad har varit aktuell i över tio år. Projektet tog ny fart då Marinen behövde nya utrymmen för sin egen brandkår på marinbasen i Obbnäs.

– Vi startade ett gemensamt projekt 2009. Efter fyra år är vi nu i invigningsskedet. Verksamheten kom igång i de nya utrymmena redan i månadsskiftet augusti-september, säger Hyyryläinen och fortsätter:

– Nu har vi moderna arbetsutrymmen i två plan. I nedre våningen finns garage och serviceutrymmen. I övre våningen förfogar vi över tre rymliga klassrum och kan utbilda två grupper samtidigt. Samtidigt har kapaciteten utökats så att varje brandkurs kan bestå av 30 personer.

STCW Manila

Heikki Hyyryläinen berättar att en av bakgrundsfaktorerna till projektet är STCW Manila och Trafis nya bestämmelser, som förutsätter bland annat att brandkurserna repeteras med fem års intervall. Brandkurser för sjöfolk har arrangerats i Obbnäs sedan 1976 och hittills har 60.000 sjöfarare fått sin brandutbildning där. 

– I praktiken betyder det alla finländska sjöfarare som är yrkesverksamma idag och inte har fått motsvarande utbildning i Mariehamn. I dagens läge utbildar Meriturva årligen omkring 1.500 personer i Obbnäs, berättar Hyyryläinen.

– Brandrepetitionskurser för sjöfarare har ordnats även tidigare, men det har skett utgående från rederiernas eller myndigheternas egna kvalitetssystem. 

Nya användare

Att det blir ett ökat behov av att arrangera brandkurser är uppenbart, men Heikki Hyyryläinen säger att det är svårt att göra en uppskattning av hur stor ökningen kommer att bli.

– De nya reglerna medför att även de som inte tidigare har repeterat sina brandkurser kommer att göra det. Hur många som vill hålla sina behörighetsbrev i kraft beror också på sysselsättningsläget. Jag tror att det kunde röra sig om en ökning på cirka 500 deltagare per år här vid anläggningen i Obbnäs.

Hyyryläinen berättar att även räddningsverken har börjat använda Obbnäs för att utbilda sin personal.

– Detta är nytt och innebär nya användare av anläggningen.

Kapacitet för hela fastlandet

Heikki Hyyryläinen vill betona att Meriturva har kapacitet att betjäna hela fastlandet med anläggningen. Kurser arrangeras på finska, svenska eller engelska.

– Vi har adekvat utrustning och ändamålsenliga utrymmen för utbildning av sjöfarare. Om man på något annat håll i Finland skulle vara intresserad av att bygga något liknande så existerar det inte längre några sådana investeringsbehov, menar Hyyryläinen.