Fotograf: Anna Lundberg

Kategori: Ekonomi

”Bästa året någonsin”

Svenska Skeppshypotek har beviljat nya lån på totalt 3,1 miljarder kronor under 2016, långivarens resultatmässigt bästa år någonsin.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]gt bästa år någonsin.

Svenska Skeppshypotek har gett ut sin årsberättelse där det framgår att lån på 876 miljoner kronor har utbetalats under 2016 (föregående år 2.645 miljoner). Under samma period har lån på 163 miljoner kronor återbetalats i förtid. Totalbeloppet av utestående lånefordringar vid årets slut uppgick till 7.174 miljoner kronor (6.884) i balansdagens kurser och 6.250 miljoner kronor (6.286) i anskaffningskurser.

Flera nya kunder

– 2016 går till historien som vårt bästa år någonsin, kommenterar vd Lars Johanson i årsredovisningen.

Svenska Skeppshypotek uppger att av styrelsen beviljade men ännu inte utbetalade lån uppgick till cirka 4.124 miljoner kronor (föregående år 2.084).

– Vi kan även konstatera att flera nya kunder knutits till vår verksamhet. Ökningen av beviljade lån visar Svenska Skeppshypoteks betydelse för rederinäringen i ett läge av minskat utbud av lånekapital.

Förbättrad avkastning

Räntenettot har ökat med 17 miljoner kronor jämfört med föregående år och uppgick till 116 miljoner kronor. Förändringen uppges främst bero på förbättrad avkastning på lånestocken.

Resultat före kreditförluster uppgick till 92 miljoner kronor jämfört med 80 miljoner kronor föregående år. Resultat har då belastats med cirka 6 miljoner kronor i ökad avsättning för pensionsskuld. Efter återvinning av kreditförluster med 25 miljoner kronor blev resultatet 117 miljoner kronor jämfört med 55 miljoner 2015.

Inga osäkra fordringar

Svenska Skeppshypotek bedömde i slutet av 2015 att låneengagemang behövde nedskrivas med 25 miljoner kronor då osäkerhet rådde om låntagares möjligheter att fullgöra sina åtaganden enligt avtal. Under 2016 har hela nedskrivningen återvunnits och vid senaste årsskiftet hade Svenska Skeppshypotek inga osäkra lånefordringar eller oreglerade lånefordringar.

– Vi har inga kreditförluster, oreglerade eller osäkra krediter. Kreditkvaliteten är resultatet av en kreditgivning med fokus på goda motparter där samtliga engagemang har pant i belånade fartyg som säkerhet, påpekar Lars Johanson.

Ökad avkastning

Avkastningen på genomsnittlig balansomslutning uppgick till 1,5 procent (0,8) och avkastningen på eget kapital 6,1 procent (3,0). Svenska Skeppshypoteks soliditet uppgick till 23,2 procent (24,8). Likvida medel inklusive placeringar uppgick till 1.352 miljoner kronor (637).

Årets vinst på 117 miljoner kronor har tillförts reservfonden som därefter uppgår till 1.988 miljoner kronor.

Utmanande omvärld

– Det starka resultatet uppnåddes trots en i många delar utmanande omvärld. Geopolitiska spänningar ökade och stora politiska händelser fick oväntade utfall. Brexit och resultatet i det amerikanska presidentvalet är exempel på stora oförutsedda händelser med svårbedömda konsekvenser. På de finansiella marknaderna sätts etablerade ekonomiska samband åt sidan. Det extremt låga ränteläget, med minusräntor här hemma och på flera andra marknader, är talande exempel, skriver Lars Johanson vidare i sin vd-kommentar.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]