Vorstenbosch, byggt 2011 och 147 meter långt, är ett fartyg i VT-Groups flotta.

Fotograf: VT-Group

Kategori: Regelverk | Specialfartyg

Både inlands- och kustsjöfarten ska analyseras

Nyligen meddelade regeringen att Sjöfartsverket ska utreda hur andelen kust- och inlandssjöfart i Sverige ska kunna öka. Nu har innehållet i uppdraget definierats ytterligare.

Enligt regeringsbeslutet om uppdraget ska Sjöfartsverket – i nära samarbete med Trafikverket och i dialog med Transportstyrelsen och övriga berörda aktörer – identifiera eventuella hinder mot en ökad inlands- och kustsjöfart. Uppdraget handlar alltså inte bara om att verket ska utreda hur sjötransporterna på de inre vattenvägarna ska kunna öka, utan också om att man ska analysera hur kustsjöfarten – det vill säga den trafik som sker mellan svenska nationella hamnar – ska kunna utvecklas.

Ingen succé

När det gäller inlandssjöfarten noteras att inga rederier i dagsläget har ansökt och fått certifikat för inlandssjöfart, trots att det nu har gått över ett år sedan de ”grundläggande och nödvändiga” delarna av EU:s regelverk för inlandssjöfarten infördes i Sverige. Enligt regeringen har man emellertid erfarit att det hos branschen finns idéer om trafikupplägg som skulle kunna inbegripa fartyg för inlandssjöfart.

Kan minska miljöbelastningen

Regeringen anger vidare att en väl fungerande inlands- och kustsjöfart kan bidra till bättre förutsättningar för godstransporter i Sverige, och att en överföring av gods från land- till sjötransporter kan bidra till att minska dels den samlade miljöbelastningen från transportsektorn, dels trängselproblematiken på land.