Fotograf: Lars Ardarve

Kategori: Ekonomi | Tank

Äntligen uppåt för tank

Concordia Maritimes vd Kim Ullman konstaterar i bokslutskommunikén för 2019 att tankmarknaden vände kraftigt uppåt i slutet av året.

Enligt Kim Ullman syns utvecklingen inom samtliga marknadssegment och är till stora delar strukturellt driven.

– Sammantaget innebär detta att vi nu, efter flera år av svag marknad, befinner oss i ett nytt, starkt marknadsläge, skriver han och tillägger att den ”tank-högkonjunktur” som vi talat om nu är här.

Som förväntat

Året som helhet blev till stora delar som förväntat. Det inleddes svagt men ändå okej, därpå följde två exceptionellt svaga kvartal, där bland annat fartygsleveranser och raffinaderiunderhåll påverkade negativt.

Under fjärde kvartalet noterades en uppgång bland annat tack vare strukturella faktorer i form av en underliggande stabil efterfrågan på olja, en omfattande amerikansk export och en allt lägre nettotillväxt i tankflottan.

Därutöver har installationen av skrubberanläggningar på ett relativt stort antal fartyg och förseningar i hamnar för bunkring medfört att den totala tillgängliga flottan minskat, vilket har stärkt marknaden ytterligare, uppger Kim Ullman.

Förlusten reducerades

Trots att rederiet fortfarande uppvisar röda siffror för 2019 blev Concordia Maritimes resultat betydligt bättre än året innan. Rederiet redovisar ett resultat före skatt om -102,3 miljoner kronor (-181,9 miljoner kronor för 2018). Rörelseresultatet var närapå ett nollresultat med en marginell förlust på -0,4 miljoner kronor (-130,1 miljoner). EBITDA uppgick till 249,5 miljoner kronor (56,8 miljoner). Det totala intäkterna var 1.140,2 miljoner kronor (1.052,9 miljoner).

Fortsatt positionering

Under året har Concordia Maritime fortsatt att positionera fartygen efter rådande marknadsläge. För P-Max-fartygen har rederiet fortsatt att söka nischtrader. Fem av P-Max-fartygen gick vid tidpunkten för rapporteringen på specialtrader i Brasilien och de övriga fem på spotmarknaden där de under vintern har potential att utnyttja sin isklass. Kim Ullman bedömer att mixen av spot/fasta kontrakt för närvarande är bra. Övriga fartyg i flottan, de två IMOIIMAX-fartygen och Suezmaxtankern Stena Supreme, sysselsätts inom pooler med ”marknadsledande intjäning”.

Stark och stabil marknad

Kim Ullman skriver att 2020 har inletts starkt. När han blickar framåt är rederiets samlade bild av marknadens utveckling till stora delar oförändrad.

– Vi tror fortsatt på en stark och stabil marknad under 2020. Även 2021 har förutsättningar att kunna bli ett år med en bra marknad. Till drivkrafterna hör strukturella orsaker i form av god efterfrågan på olja och balanserade lagernivåer. Samtidigt har de senaste årens svaga marknad resulterat i få nybeställningar, med rekordlåg orderbok som följd.

Enligt Kim Ullman uppgår orderboken i början av 2020 till cirka 6,5 procent av den totala, befintliga flottan, vilket kan jämföras med snittet för de senaste 10 åren på knappt 15 procent.