Fotograf: Riksdagen

”Äntligen tonnageskatt men samtidigt varnande exempel”

I en debattartikel påpekar två riksdagsledamöter i skatteutskottet att historien om tonnageskatten är ett ”ett varnande exempel på hur illa borgerligheten kan fungera i regeringsställning”.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only] i regeringsställning”.

Riksdagen har nu äntligen beslutat om ett svenskt tonnagebeskattningssystem. Det kommer att stärka den svenska sjöfartsnäringens konkurrenskraft och förhindra fortsatt utflaggning av svenska fartyg. Samtidigt är historien om tonnageskatten ett varnande exempel på hur illa borgerligheten kan fungera i regeringsställning.

Samarbetsregeringens målsättning är att Sverige, i ett internationellt perspektiv, ska ha en konkurrenskraftig sjöfartsnäring. Cirka 90 procent av Sveriges export och import transporteras någon gång i transportkedjan med fartyg. Sjöfarten är alltså central för handel med omvärlden, men ytterst också för Sveriges välstånd. Det har länge varit angeläget att stärka den svenska handelsflottans konkurrenskraft och öka andelen svenskflaggade fartyg i den svenska handelsflottan.

Sjöfarten bedrivs på en global marknad vilket påverkar förutsättningarna för näringen. Likvärdiga konkurrensvillkor är av största vikt för svenska rederier i internationell trafik. Redan i slutet på 1990-talet hade majoriteten av EU:s då femton medlemsstater någon form av tonnagebeskattningssystem. När EU utvidgades i maj 2004 tillkom bland andra stater som Malta och Cypern med stora handelsflottor, vilket ytterligare skärpte konkurrensen.

År 2004 tillsattes en tonnageutredning av den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Denna första utredning kom i februari 2006 med sitt betänkande. Efter regeringsskiftet fanns inget intresse hos den nya borgerliga regeringen eller Anders Borg att genomföra förslaget eller att ens uppmärksamma tonnageskatt. Inte heller brydde den sig om riksdagens tillkännagivande i frågan år 2007 eller att Skatteutskottet tog upp frågan i ett yttrande till konstitutionsutskottet den 28 oktober 2008. Att verka för jobben till sjöss ingick inte i den borgerliga arbetslinjen. Precis som i fråga om industrijobben så sågs sjöfartsjobben som ”gamla” jobb som Sverige bara skulle göra sig av med till förmån för antalet växande tjänstejobb som delvis skulle stöttas genom olika skattelättnader. Under nästan två valperioder vanskötte regeringen Reinfeldt frågan. Först år 2013 fick opinionstrycket den borgerliga regeringen att agera så att en särskild utredare fick i uppdrag att utreda frågan om tonnageskatt. Detta förslag överlämnades i februari 2015.

Finland hade dock under tiden redan infört tonnageskatt och därigenom kunnat flagga in tidigare svenskregistrerade fartyg. Vidare så hade EU-kommissionen skärpt sin uppfattning om att tonnageskattesystemet kunde innebära någon form av statsstöd. Dock inte för de länder som redan hade systemet utan enbart för stater som Sverige som ville införa det. Med detta följde en ytterligare försening genom statsstödsprövningen.

Tonnagebeskattning innebär att det skattepliktiga resultatet bestäms schablonmässigt utifrån fartygens lastförmåga, det vill säga oberoende av inkomster och utgifter. Det schablonmässigt beräknade resultatet beskattas med den gällande skattesatsen. Fördelen med tonnagebeskattning är bland annat att skattereglerna får mindre betydelse för rederiernas investeringsbeslut. Tonnagebeskattning ska vara frivilligt. Företag som vill att deras rederiverksamhet ska tonnagebeskattas i stället för att beskattas konventionellt ska ansöka om godkännande för tonnagebeskattning i förväg. Ett godkännande för tonnagebeskattning gäller tills vidare.

Tonnagebeskattning har varit efterlängtat av näringslivet och vi är glada över att ha tonnageskatten på plats. Vi ser fram emot att få se fler svenskflaggade fartyg. Utan Anders Borg hade dock Sverige haft avsevärt fler fartyg kvar idag. Dyrbar tid och många sjöfartsjobb har förlorats i onödan. Tonnageskattefrågan är ett varnande exempel på hur förödande en borgerlig närings- och skattepolitik kan vara.

Jörgen Hellman (S) riksdagsledamot skatteutskottet

Rasmus Ling (Mp) riksdagsledamot skatteutskottet

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]