Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Antalet svenskflaggade fartyg ökar

Enligt den senaste statistiken från Trafikanalys ökade antalet svenskflaggade fartyg under fjolåret.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only] fartyg under fjolåret.

I Trafikanalys officiella statistik över svenskregistrerade handelsfartyg om minst 100 brutto framgår att antalet fartyg under 2018 ökade med 13 till 318, eller med fyra procent. Antalet handelsfartyg över 500 brutto uppgick till 129 i slutet av 2018, jämfört med 118 i slutet av 2017.

31 nya fartyg

Trafikanalys uppger att tankfartygen ökade mest bland handelsfartygen över 100 brutto. Inom denna kategori var nettoökningen 13 fartyg. Torrlastfartygen ökade med tre medan passagerarfärjorna minskade med fyra. Övriga passagerarfartyg ökade med ett fartyg och antalet bulkfartyg uppgick till fem såväl 2018 som 2017. Totalt tillfördes 31 fartyg över 100 brutto medan 18 fartyg lämnade den svenska handelsflottan.

Den totala bruttodräktigheten i den svenskregistrerade handelsflottan var 2,646 miljoner år 2018, vilket är närapå densamma som 2017 då den uppgick till 2,645 miljoner. Dödvikten var likaså i praktiken oförändrad med 1,338 miljoner ton 2018 och 1,337 miljoner ton 2017.

Användningen av inhyrt tonnage ökade

Användningen av de svenskregistrerade fartygen mätt i dagar uppvisar en marginell minskning och uppgick till 998 miljoner bruttodräktighetsdagar under fjolåret. Däremot ökade användningen av inhyrda utländska fartyg i svensk regi från 4.098 till 4.598 miljoner bruttodräktighetsdagar. Av allt tonnage som svenska rederier disponerar är 82 procent inhyrt från utlandet.

Mindre fartyg äldst

I fjol var tankfartygens medelålder 16 år, vilket innebär en föryngring med tre år jämfört med året innan. Passagerarfärjornas medelålder har ökat varje år mellan 2008 och 2013. Mellan 2013 och 2015 var medelåldern 29 år och därefter har den varit 30 år. Torrlastfartygens medelålder har ökat varje år sedan 2008. År 2018 var torrlastfartygens medelålder 43 år, jämfört med 39 år under 2017. Åldersstatistiken påverkas emellertid kraftigt av de mindre fartygen. Av de 189 handelsfartygen med ett brutto mellan 100 och 500 var så många som 126 över 40 år gamla.

Färre ombordanställa

Trots att antalet fartyg ökade så minskade antalet ombordanställda under fjolåret. Det genomsnittliga antalet anställda per dag minskade från 3.207 till 3.049 och varje yrkeskategori bidrog till minskningen. På de svenskregistrerade fartygen är ungefär 78 procent av det totala antalet anställda svenska medborgare. Kvinnornas andel av de anställda är 28 procent.

Fotnot: Bruttodräktighetsdagar används som ett mått på transportkapacitet och räknas fram som respektive fartygs bruttodräktighet multiplicerat med antalet dagar det disponerats under året.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]