Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Forskning | Politik

Ännu ingen skönjbar överflyttning

Någon överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart kan inte urskiljas, noterar Trafikanalys i sin delutvärdering av den nationella godstransportstrategin.

Trafikanalys har överlämnat sin halvtidsutvärdering av Nationella godstransportstrategin till regeringen. Någon överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart kan inte urskiljas baserat på tonkilometer, noterar Transportanalys.

Räknat på inrikes lastvikt kan Trafikanalys ana en svagt ökad andel för järnväg och sjöfart och en viss minskning av långväga lastbilstransporter. Men i denna beräkning saknas gods­transporter med utländska lastbilar, vilka uppges har ökat i andel över tid.

Negativ trend

Inte heller finner Trafikanalys tecken på att den svenska godstransportbranschen nämnvärt stärkt sin konkurrenskraft. Det totala exportvärdet visade en liten uppgång 2019, men Sveriges utrikes­handel med godstransporter visar på en långsiktigt negativ trend med handels­underskott, det vill säga en relativt större import av godstransporter, i synnerhet inom vägtransporter.

Antalet fartyg i den svensk­kontrollerade flottan minskade något 2019 efter några års ökning. En närmare analys av omsättningen i delbranscher visar att svenska åkerier och flygbolag stärkte sina marknadsandelar under den studerade perioden, medan andelarna för svenska rederier och tågoperatörer minskade, både i absoluta och relativa tal, uppger Trafikanalys.

Sviktande innovationsförmåga

Trafikanalys har även sammanställt uppgifter och underlag om innovation, utbildning och forskning på godstransportområdet. Analysen av innovationsverksamhet och patentansökningar visar tecken på en sviktande innovationsförmåga i svensk transportsektor jämfört med andra sektorer och länder.

Sverige har fått en relativt god utdelning av klimatinriktade satsningar på teknik och forskning, inte minst inom vägtransporter. Prestationerna är betydligt svagare när det gäller godstransporter och innovationsverksamhet mer generellt, exempelvis digitalisering
i transportsektorn och med inriktning på andra trafikslag, sammanfattar Trafikanalys.

Benchmarking

Slutsatserna i delutvärderingen är att det krävs ett fortsatt målmedvetet arbete för att uppfylla målen i den nationella gods­transportstrategin. Trafikanalys framhåller samtidigt att delutvärderingen är en benchmarking i ett långsiktigt utvärderingsarbete, inte en uppföljning av det pågående arbetet. En stor del av insatserna i godstransportstrategin pågår fortfarande. Nya har också tillkommit sedan strategin fastslogs, uppger Trafikanalys i ett pressmeddelande.