Ändrad ordalydelse i försäkringsvillkor

Ändringar rörande krigsrisk är på gång i kaskoförsäkringar utfärdade i London för att få dessa att mer likna villkor utfärdade i Norge och på andra ställen. Det gäller huruvida en piratattack skall omfattas av krigsriskförsäkringen. Framför allt gäller detta Malakkasundet där det ofta är svårt att göra skillnad på pirat- och terroristattacker. I de nuvarande kaskoförsäkringarna i London ses endast en terroristattack som krigsrisk, medan övriga kaskoförsäkringar också inkluderar piratattacker.