Allt fler överviktiga norska sjömän förlorar sina jobb

Under 2009 fråntogs 511 norska sjömän rätten att arbeta på norska fartyg av medicinska skäl. Detta är en ökning med 20 procent jämfört med föregående år. Fetma pekas ut som en viktig orsak till allt fler förvägras rätten att arbeta till sjöss.– Hälsotillstånden bland sjöfolk har försämrats, det ser vi också internationellt, säger Alf Magne Horneland, chef för norska Senter for maritim medisin, till Aftenposten. Har en norsk sjöman ett BMI (Body Mass Index) över 35 måste personen ifråga ansöka om särskild dispens får att få ut ett hälsointyg. Utan hälsointyg inget jobb till sjöss.Norska sjömän förlorar också jobbmöjligheter till sjöss på grund av dålig syn och hörsel, olika livsstilssjukdomar samt psykiska problem.I årets första nummer av Shipgaz Magazine finns en artikel om de ökande fetmaproblemen bland nordiska sjömän.