Kategori: Politik | Utbildning

”Alliansen räddar viktiga praktikplatser”

Socialdemokratarenas och Miljöpartiets misslyckande att få genom sin budget blev ett lyckokast för de svenska sjöbefälsutbildningarna. I Alliansens budget som antogs av riksdagen finns avsatta pengar för fartygsförlagd praktik som sjöfartsskolornas studenter behöver för att få sina behörigheter. Något som saknades helt i (S) och (MP)s budget.

Sjöfarten spelar en betydelsefull roll för en exportberoende nation som Sverige. Med sin långa kust är Sverige i det närmaste att betrakta som en ö – runt 90 procent av vår utrikeshandel transporteras sjövägen. Sjöfarten är den mest energi- och kostnadseffektiva transportslaget när det gäller att frakta stora volymer. Dessutom sysselsätts ca 100 000 personer i sjöfartssektorn och ytterligare 250 000 i branscher med länkar till sjöfarten, så som turism, väg- och järnvägstransporter och andra stödtjänster.  För att Sverige ska ha en konkurrenskraftig sjöfartsnäring behövs det kontinuerlig kompetensförsörjning.

Inte tillräckligt med teori

Därför är det glädjande att intresset för sjöfartsutbildningar har växt inom såväl gymnasieskolan som högskolan de senaste åren. Utbildningar till matros och motorman erbjuds på tio sjöfartsgymnasier runt om i landet, medan utbildningarna till sjökaptener och sjöingenjörer finns vid Chalmers Tekniska högskola i Göteborg och Linnéuniversitetet i Kalmar. Den svenska sjöbefälsutbildningen har ett mycket gott rykte i hela världen. Dock är en teoretisk examen inte tillräcklig för att få arbete, det krävs också att studenterna genomför praktik ombord, vilket har varit svårt på grund av utflaggningen av svenska fartyg.

”Viktigt med en ökad tillgång”

Alliansregeringen skapade möjligheter för fler studenter att genomföra sin praktik på fartyg under andra länders flagg. Detta genom att kompensera Chalmers Tekniska högskola och Linnéuniversitetet för de kostnader som mönstringsresorna innebär. Alliansregeringen inledde också diskussioner med våra grannländer om ett nordiskt samarbete i sjöutbildningsfrågor.

För oss moderater är det viktigt med en ökad tillgång på sjöfartskompetens inom det hela maritima klustret. Med en tydlig och långsiktig sjöfartspolitik vill vi möta näringens utmaningar. Därför är det glädjande att det nu, eftersom Alliansens budget gick igenom, finns pengar för fartygsförlagd praktik.

Boriana Åberg (M), riksdagsledamot med ansvar för sjöfartsfrågor