Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Regelverk | Folk/företag

Sjöfarten en del av lösningen

För att sjöfarten ska bidra maximalt till minskade utsläpp bör regler och styrmedel vara internationella och inte regionala. Det menar såväl branschföreträdare som myndigheter.

Sjöfarten är en del av lösningen för att regeringens mål att minska utsläppen i vägtrafiken med 80 procent till år 2030 ska kunna uppnås. Därför måste sjöfartens marknadsandelar ökas. Det säger Håkan Johansson, nationell samordnare för klimatfrågor vid Trafikverket, som var en talarna vid tisdagsseminariet ”Vem glömde sjöfarten i 2030-omställningen?” i Almedalen. 

Kapacitet kan frigöras

– Vägtrafiken står för 95 procent av utsläppen från inrikes transporter och det räcker inte med bara tekniska åtgärder för att minska utsläppen. Vi måste även utnyttja andra transportslag, både järnväg och sjöfart, där man framförallt kan flytta mycket från järnväg till sjöfart genom att exempelvis frakta mer på fartyg längs kusten norrut. Om järnvägen då avlastas kan i sin tur kapacitet frigöras för att flytta gods från lastbilar till järnvägen, säger Håkan Johansson och fortsätter: 

Bra med egna mål

– Sjöfarten är idag det mest energieffektiva transportslaget och det finns stora möjligheter att göra den fossilfri. Därför är det jättebra att man sätter upp egna mål för att minska utsläppen så att den blir ännu mer attraktiv. Men självklart behövs även mycket annat, som till exempel att man skapar bättre järnvägsförindelser till hamnarna, att man renoverar befintliga slussar och bygger nya slussar, att man muddrar och förstås även förändrar styrmedlen, om det är möjligt. Där behöver branschen hjälpa till och komma med förslag. 

”Har jättebra förslag”

Även Pia Berglund, vd för Föreningen Svensk Sjöfart, anser att styrmedel behövs för att flytta över mer gods från väg till sjö. 

– Vi har jättebra förslag på hur man kan ge transportköparna incitament att välja oss, ecobonus och liknande quick fix som skulle kunna flytta gods till sjö. Ett önskemål vore att transportköparna gav oss längre kontrakt, så att vi skulle våga investera. Om fler tar en liten bit av risken skulle mycket vara vunnet. 

”Fel med regionala regler”

Claes Berglund, samhälls- och miljöansvarig vid Stena AB, framhöll vikten av att regelverk som införs blir internationella och inte regionala.

– Sjöfarten bedrivs och regleras internationellt, därför tycker vi att det är fel att vår konkurrenskraft försämras gentemot våra internationella konkurrenter med regionala regler, säger Claes Berglund, som fick svar från Anna Petersson, chef för sektionen för miljö vid Transportstyrelsen: 

Särskilda skyddsbehov

– De regionala kraven, som exempelvis svavelreglerna, införs där vi ser att det finns särskilda skyddsbehov på grund av försurning och övergödning och annat. Men självklart når man störst miljönytta med en global reglering, säger Anna Petersson, och lyfte fram andra miljöstyrningsregler som är på gång inom IMO:

Mycket på gång

– Det händer mycket med klimatfrågor inom IMO, men det sker lite långsamt. Vi har redan tagit fram ett energieffektiviseringsindex som man bygger fartyg efter, det kommer att leda till reda reduktioner, vilket är jättebra. Vi har också en obligatorisk och tvingande plan som man ska ombord för att minska sina koldioxidutsläpp, vi har tagit fram en kod för alternativa bränslen och har också tagit fram tvingande krav för datainsamling som ska ligga till grund för framtida styrmedel. Så visst sker det saker internationellt, men samtidigt så sitter vi ju och arbetar med hela världen och har till exempel alla utvecklingsländer att ta hänsyn till.